Informacje o placówce

Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Autyzmem „Mały Książę” w Toruniu rozpoczęła swoją działalność 1 września 2015 roku. Jej postanie było odpowiedzią na oczekiwania rodziców i opiekunów dzieci kończących edukację w przedszkolach.

Informacje o szkole

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Autyzmem „Mały Książę” rozpoczęła swoją działalność 1 września 2015 roku.

Jej powstanie było odpowiedzią na oczekiwania rodziców i opiekunów dzieci kończących edukację w przedszkolach. Do szkoły mogą uczęszczać dzieci oraz młodzież z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną, gdy jedną z niepełnosprawności dziecka jest autyzm, drugą – niepełnosprawność intelektualna.

W szkole dzieci realizują program dydaktyczno-wychowawczy zgodny
z podstawą programową zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej.

Misją szkoły jest:

  • stworzenie warunków do rozwoju intelektualnego, psychicznego i fizycznego uczniów z autyzmem, w dostępnym im zakresie, bazując na metodach i technikach uczenia popartych badaniami naukowymi, w przypadku osób z autyzmem wiodącą metodą terapii jest Stosowana Analiza Zachowania, tzw. terapia behawioralna;
  • stworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniom bezpiecznego
    i przyjaznego środowiska i wynikającego stąd komfortu psychicznego, poczucia bezpieczeństwa i akceptacji;
  • kształtowanie umiejętności i wiedzy uczniów niezbędnych do jak najbardziej samodzielnego, godnego i wartościowego życia w społeczeństwie;
  • wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny;
  • współpraca z placówkami i organizacjami zajmującymi się niesieniem pomocy osobom z autyzmem;

Kwestią priorytetową jest rozwój sfer deficytowych dzieci z autyzmem, redukowanie zachowań zakłócających proces edukacji oraz włączanie dzieci do pracy w grupach rówieśniczych, a jeśli to możliwe – wprowadzenie ich do grup rówieśników prawidłowo rozwijających się. W ramach współpracy Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka udziela wsparcia nauczycielom w organizowaniu procesu terapii, ustalaniu programów edukacyjno-terapeutycznych oraz wdrażaniu poszczególnych technik uczenia.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci z Autyzmem „Mały Książę” w Toruniu to placówka edukacyjno-terapeutyczna, której zadaniem jest niesienie wszechstronnej i profesjonalnej pomocy dzieciom z zaburzeniem autystycznym. Model terapii oparty jest na doświadczeniach najlepszych placówek zajmujących się terapią
i edukacją dzieci z autyzmem.

Pracownicy szkoły to wysoko wyspecjalizowani nauczyciele-terapeuci, posiadający odpowiednie wykształcenie kierunkowe, ukończyli specjalistyczne kursy i szkolenia. Praca nauczycieli-terapeutów jest poddawana superwizji przeprowadzanej przez superwizorów z Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku.