Informacje o placówce

Przedszkole

W przedszkolu dzieci realizują program dydaktyczno-wychowawczy zgodny z podstawą programową zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej.

Informacje o przedszkolu

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Mały Książę” w Toruniu jest specjalistyczną placówką zajmującą się edukacją dzieci ze zdiagnozowanym zaburzeniem autystycznym, terapią, jak również wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Mały Książę” i jego misja:

 • organizowanie i prowadzenie terapii dla dzieci z rozpoznanym autyzmem, dostosowanej odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości, opierając się wyłącznie na skutecznych metodach potwierdzonych badaniami naukowymi, tj. Analizie Stosowanej Zachowania; pierwszy etap terapii zawsze odbywa się
  w systemie 1:1 (jeden terapeuta pracuje z jednym dzieckiem);
 • wspomaganie i kierowanie indywidualnym rozwojem dziecka
  z wykorzystaniem jego potencjału oraz możliwości rozwojowych;
 • dostosowanie technik uczenia i organizacji pracy do możliwości psychofizycznych dzieci;
 • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dziecka, tworzenie optymalnych warunków do poszerzania jego wiedzy o najbliższym i dalszym otoczeniu;
 • współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych
  i wychowawczych;
 • przeprowadzenie wizyt domowych, szkoleń oraz warsztatów dla rodzin dzieci uczęszczających do przedszkola;
 • wspomaganie dzieci w zdobywaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki w szkole;
 • przygotowywanie i wprowadzenie dzieci do pracy w grupach rówieśniczych, jeśli możliwości dziecka na to pozwalają – wprowadzenie dziecka do grupy rówieśników prawidłowo rozwijających się;
 • współpraca z placówkami zajmującymi się pomocą osobom z autyzmem;
 • szerzenie świadomości społecznej dotyczącej całościowych zaburzeń rozwojowych;
 • systematyczna ewaluacja pracy nauczycieli terapeutów (superwizje wewnętrzne i zewnętrzne;
 • organizacja zajęć z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka;
 • sprawne i funkcjonalne zarządzenie przedszkolem sprzyjające rozwojowi.

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne dla Dzieci z Autyzmem „Mały Książę” w Toruniu to placówka edukacyjno-terapeutyczna, której zadaniem jest niesienie wszechstronnej i profesjonalnej pomocy dzieciom z zaburzeniem autystycznym. Model terapii oparty jest na doświadczeniach najlepszych placówek zajmujących się terapią i edukacją dzieci z autyzmem.